Skip Navigation Links/ > Mål och uppgifter för Stockholm Parkering

Mål och uppgifter för Stockholm Parkering

​Mål och uppgifter​ Stockholm Parkering
Stockholm Parkerings mål och uppgifter

Mål: Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering i befintliga områden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Garagen ska också möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar.


Uppgift: Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. ​


Källa: Stockholms stads budget 2019

 
Specifika ägardirektiv från Stockholms stad för 2019-2021

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla 

• fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna 

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt 

• tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser för infart och utfart, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner 
• avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage, bidra till hållbar mobilitet och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över 
• utreda förutsättningarna för att differentiera avgifter för MC och moped så att eldrivna har lägre avgift än fossildrivna 
• initiera förslag till nya parkeringsgarage för att möjliggöra en minskning av gatuparkeringarna och stödja framkomligheten i staden 
• arbeta med hållbar mobilitet där cykel och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del 
• fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022 
• skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning 
• ansvara för byggande och drift av cykelgarage 
• delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark 

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden 

• genomföra prisjusteringar när marknaden så medger 

Källa: Stockholms stads budget 2019.

Vision
Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!                 

Stockholm Parkering är en del av 

Stockholms stad Detta säger vi om: 

Säkerhet 

 

Kvalitet 


Miljö

 

Etiska regler 


Stockholms stads handikappråd ​Vi ägs av Stockholms stad och har samhällsnyttiga uppgifter.

Se bildspelet om dessa (pdf )​Fakta om oss:

Omsättning

599 mnkr

Antal anställda

69 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

65 800

Antal P-hus och garage

231

Antal ytparkeringar

1 370

Antal infartsparkeringar

32

Antal anläggningar 

bolaget äger

32 med cirka 6 300 platser


Se vad hände hos Stockholm Parkering 2017 - och vad händer 2018


Årsredovisning 2017


Protokoll
Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktigehandlingar m.m. Sidan heter: 

http://insyn.stockholm.se/

​​​​​​​​​​

 


​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​