Skip Navigation LinksStockholm Parkering > Mål och uppgifter

Mål och uppgifter

​Mål och uppgifter​ Stockholm Parkering 


Stockholm Parkerings mål och uppgifter

Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha en hög beläggning i de anlägg-ningar bolaget förfogar över. Garagen ska möta behovet i nya områden och leda till minskad gatuparkering i befintliga områden. Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska ladd-ningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar. Bolaget ska arbeta med hållbar mobilitet där cykel och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del. Bolaget ska delta i stadens pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar.


Stadens nya parkeringsplan ökar behovet av reglerad infartsparkering. Ett sätt att möta detta behov är att samnyttja parkering som har ledig kapacitet under dagtid, exempel-vis parkeringar i anslutning till idrottsplatser, bland annat genom samverkan med fastighetsnämnden.


Bolaget ska fortsätta arbetet med samnyttjande av parkeringsplatser genom parke-ringsköp i bland annat Hagastaden, Årstastråket och Norra Djurgårdsstaden tillsam-mans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden.


Källa: Stockholms stads budget 2017

  
Ägardirektiv från Stockholms stad för 2017-2019
Ett Stockholm som håller samman
- vara aktiv i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatupar-keringar och öka andelen parkeringar på tomtmark

- initiera förslag till nya parkeringsgarage för att möjliggöra en minskning av gatu-parkeringarna och stödja framkomligheten i staden

- skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning

- ansvara för byggande och drift av stadens cykelgarage

- införa cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen i bolagets fastigheter

- fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar

- successivt jämna ut avgiften mellan elbilsplats och övriga platser

- fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för kunderna

- tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser för infart och utfart, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltra-fik och berörda grannkommuner

- verka för att befintlig parkeringskapacitet utnyttjas optimalt

- erbjuda sommarparkering i vissa av bolagets parkeringsanläggningar

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- genomföra prisjusteringar när marknaden så medger

- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer
 
Källa: Stockholms stads budget 2017.

Vision
Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!                 

Stockholm Parkering är en del av 

Stockholms stad Detta säger vi om: 

Säkerhet 

 

Kvalitet 


Miljö

 

Etiska regler 


Stockholms stads handikappråd ​Vi ägs av Stockholms stad och har samhällsnyttiga uppgifter.

Se bildspelet om dessa (pdf )​Fakta om oss:

Omsättning

571 mnkr

Antal anställda

69 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

71 000

Antal P-hus och garage

232

Antal ytparkeringar

1 401

Antal infartsparkeringar

23

Antal anläggningar 

bolaget äger

32 med cirka 6 300 platser

​ 

Årsredovisning 2016 (PDF)​


Protokoll
Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktige-handlingar m.m. Sidan heter: 

http://insyn.stockholm.se/

​​​​​​​​​​

 


​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​