Skip Navigation Links/ > Mål och uppgifter för Stockholm Parkering

Mål och uppgifter för Stockholm Parkering

​Mål och uppgifter​ Stockholm Parkering
Stockholm Parkerings mål och uppgifter

Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage, bidra till hållbar mobilitet och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. 


Bolaget ska fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna. 


Garagen ska möta behovet i nya områden och leda till minskad gatuparkering i befintliga områden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. 


Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar. 


Bolaget ska arbeta med hållbar mobilitet där cykel och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del. Bolaget ska påbörja ett långsiktigt arbete med att studera, analysera och redovisa möjliga effekter av själv-körande bilar i bolagets anläggningar.


Bolaget deltar i stadens pilotprojekt för hållbara dagvattenlösningar och bidrar till sam-nyttjande av parkeringsplatser genom parkeringsköp i bland annat Hagastaden, Årstastråket och Norra Djurgårdsstaden tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden.


Källa: Stockholms stads budget 2018

 
Ägardirektiv från Stockholms stad för 2018-2020
Ett Stockholm som håller samman
- vara aktiv i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark

- initiera förslag till nya parkeringsgarage för att möjliggöra en minskning av gatupar-keringarna och stödja framkomligheten i staden

-  skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning

-  ansvara för byggande och drift av cykelgarage i bolagets parkeringsgarage

- utveckla och utvärdera cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen i bolagets fas-tigheter

- fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden

-  tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser för infart och utfart, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner

-  erbjuda sommarparkering i vissa av bolagets parkeringsanläggningar

- bistå i arbetet med fastighetsnämndens översyn av garage som arrenderas av Stockholms Stads Parkering AB med inriktningen att dessa anläggningar förs över till bolaget.

Ett klimatsmart Stockholm
- i samarbete med Stockholm Business Region AB, AB Stokab, Stockholms Hamn AB, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden, starta ett projekt för att med ny teknologi styra flöden för att undvika trängsel för turistbussar

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
-  genomföra prisjusteringar när marknaden så medger

-  följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och av kommunfullmäktige beslutade gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
 
Källa: Stockholms stads budget 2018.

Vision
Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!                 

Stockholm Parkering är en del av 

Stockholms stad Detta säger vi om: 

Säkerhet 

 

Kvalitet 


Miljö

 

Etiska regler 


Stockholms stads handikappråd ​Vi ägs av Stockholms stad och har samhällsnyttiga uppgifter.

Se bildspelet om dessa (pdf )​Fakta om oss:

Omsättning

599 mnkr

Antal anställda

69 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

65 800

Antal P-hus och garage

231

Antal ytparkeringar

1 370

Antal infartsparkeringar

32

Antal anläggningar 

bolaget äger

32 med cirka 6 300 platser


Se vad hände hos Stockholm Parkering 2017 - och vad händer 2018


Årsredovisning 2017


Protokoll
Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktigehandlingar m.m. Sidan heter: 

http://insyn.stockholm.se/

​​​​​​​​​​

 


​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​