Skip Navigation Links/ > Miljö

Miljö

​Miljö

Stockholm Parkerings miljöpolicy grundar sig på Stockholms stads miljöpolicy. 


80 procent av vår energiförbrukning kommer från belysningen. Där gör vi vår miljöinsatsning!


Över 80 procent av vår energiförbrukning kommer från belysning. Därför görs det stora miljösatsningar inom detta område. Vårt mål är en energibesparing på fem procent per år och det har vi hittills uppfyllt.


Hur har vi gått till väga? I ett stort antal garage har vi optimerat befintliga belysningssystem. Ljuset tänds automatiskt om det kommer in någon i garaget och släcks efter en tid när personerna lämnat garaget.


Utöver detta investerar vi i s k smartbelysning. Belysningen är dynamisk, d.v.s. ljuset kan inte bara tändas eller släckas, utan ljusstyrkan kan också varieras. Detta innebär att lystiden, då garaget är tomt kan kortas av betydligt utan förslitning på armatur och ljuskällor. 


När nya garage eller P-hus byggs tillförs ingen värme. Bergets egen värme nyttjas eller så blir anläggningen ett kallgarage.


Stockholm Parkering leasar också flera elbilar som personalen använder i tjänsten.​


Som ett infrastukturbolag arbetar vi också för en hållbar stad och för hållbar mobilitet. Vi installerar laddplatser för elbilar, tillhandahåller infartsparkeringar och vi bygger nya anläggningar för att skapa fler parkeringsmöjligheter på tomtmark. Det betyder mer utrymme på Stockholms gator.
                
 


Vi arbetar för miljön på många sätt - t.ex. genom att bygga laddstationer för elbilar!


Bolaget ska drivas resurseffektivt och på ett miljövänligt sätt


Det innebär att:


- Parkeringsanläggningarna ska utformas med hänsyn till den omgivande miljön.


- Kvaliteten i anläggningarna ska uppfylla högt ställda krav på hälsa och miljö.

 

- Råvaror och energi ska utnyttjas så effektivt som möjligt.

 

- Avfallet ska begränsas, källsorteras och så långt som möjligt återvinnas.

 

- Vid upphandling och inköp ska stor vikt läggas vid miljöegenskaperna hos både varan och tjänsten, leverantören och entreprenören.​


Till oooo​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​