Skip Navigation Links/ > Stockholm Parkerings handikappråd

Stockholm Parkerings handikappråd

Stockholm stads r​åd för funktionshindersfrågor​

Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor

 är ett rådgivande organ. Rådet tar initiativ till förbättringar för personer med funktionshinder i alla åldrar. 

Rådets sammansättning:


Elisabeth Bergvall,Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO)
Anders Carlsson, HSO
Gunnar Slätt, HSO
Ulrika Voghera, HSO
Ken Gammelgård, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - 
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR)
Dagny Mörk, Synskadades riksförbund (SRF)
  
Rådet ska ges tillfälle att:


- framföra synpunkter över ärenden som berör personer med funktionshinder 
- delta under beredningar av ärenden som berör funktionshindrade 
- yttra sig över tjänsteutlåtanden som berör funktionshindrade innan beslut fattas 
- yttra sig över förslag till policy- och styrdokument som berör funktionshindrade
 

Ärenden rörande enskild person får inte behandlas inom rådet. Rådet kan inte ersätta enskilda handikapporganisationers rätt att samverka enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HoSL).                
  

 

Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor har bl.a. fokus på framkomlighet med motorfordon och möjlighet att kunna parkera

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​