Generella villkor för SimpleP

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Stockholms Stads Parkerings AB ("Stockholm Parkering") och Kunden avseende parkering i Stockholm Parkerings garage och nyttjandet av den därtill kopplade betaltjänsten (”Tjänsten”).

Betaltjänsten levereras för närvarande av Flowbird Sverige AB, 556554-8293 (”Betaltjänstleverantören”). Med ”Kunden” avses registrerade fysiska personer.

1. Allmänt

Stockholm Parkering erbjuder en förbättrad parkeringsupplevelse genom automatiserad identifiering och debitering för registrerade Kunder. Kunden startar tjänsten genom att köra in de registrerade fordonet på en anläggning där Tjänsten tillhandahålls. Vid inkörning och utkörning från anläggningen fotograferas fordonet och dess registreringsnummer identifieras. Tidpunkterna för inkörningen och utkörningen används av Tjänsten för avgiftsberäkning. Avgiften debiteras Kunden i enlighet med av Stockholm Parkering tillämpade priser. Registrerade kunder behöver inte manuellt starta eller avsluta en parkering då detta sker per automatik genom Tjänsten förutsatt att villkoren följs enligt nedan.

2. Anslutning till Tjänsten

Kunden ingår avtal för Tjänsten genom att legitimera sig med elektronisk identifiering, ange e-post, personnummer och sedan acceptera villkoren för Tjänsten. Villkoren består av dessa Generella villkor, Stockholm Parkerings regler och bestämmelser för parkering samt av Stockholm Parkering tillämpade priser. Stockholm Parkerings regler och bestämmelser för parkering finns tillgängliga på skyltar i respektive anläggning och av Stockholm Parkering tillämpade priser även på www.stockholmparkering.se. Kunden är själv ansvarig för att ta del av samtliga villkor.

Kunden är skyldig att registrera ett giltigt betalkort. Därefter kan kunden registrera fordon för vilket/vilka kunden åtar sig betalningsansvaret, oavsett förare. Det registrerade betalkortet debiteras automatiskt varje gång ett registrerat fordon lämnar en parkeringsplats där Tjänsten tillhandahålls, oavsett förare. Ett registrerat fordon är knutet till kunden och ett fordon kan endast vara knutet till en Kund. Kunden ansvarar för att avregistrera fordonet när så är lämpligt.

1. Anslutning till Tjänsten sker genom att Användaren registrerar sig på www.stockholmparkering.se (”Webbplatsen”). Fysiska personer måste vara 18 år eller äldre för att få registrera sig. Legitimering sker via Bank ID.

3. Kunden anger ett datum för hur länge tjänsten ska vara aktiv för ett aktuellt fordon, förvalt är 10år. Kunden blir informerad innan utgångsdatumet via e-post och kan sätta ett nytt datum.

4. Det registrerade fordonet ska ha ett europeiskt registreringsnummer.

5. Kvitto skickas efter debitering till registrerad e-post. Kvitto finns även tillgängligt på Webbplatsen.

6. Stockholms Parkering äger rätt att neka Kund att teckna avtal om Kunden tidigare sagts upp från Tjänsten av Stockholm Parkering på grund av omständighet som anges i p.9 (avtalsbrott).

3. Användning av Tjänsten

1. Kunden får som längst parkera 31 dygn i sträck. Därefter sker en automatisk utloggning och debitering. Om fordonet är fortsatt kvar på parkeringsplatsen utan att avgift är erlagd kan kunden komma att åläggas en kontrollavgift.

2. Kunden är skyldig att alltid ha ett giltigt betalkort registrerat, med kontotäckning och som inte är suspenderat/blockerat, innan parkering äger rum. Se vidare om bristande betalning i 3.4.

3. För det fall betalkortet saknar täckning eller om debitering inte kan ske av andra orsaker får kunden en notifikation via e-post och uppmanas betala via Webbplatsen inom 48 timmar.

4. Om betalning inte erlagts inom 48 timmar kommer Stockholm Parkering skicka en faktura till den registrerade kunden en gång i månaden som en samlingsfaktura av samtliga skulder.

1. Om kunden inte betalar fakturan innan den förfaller kommer kunden att åläggas en påminnelseavgift om 60 kr. Om skulden därefter inte betalas kommer skulden att lämnas över till ett inkassobolag, varvid inkassoavgift kan tillkomma. Kunden är skyldig att hålla de registrerade kontaktuppgifterna uppdaterade.

5. Kunden är skyldig att säkerställa att registreringsskylt är väl synlig framifrån och bakifrån i alla vinklar och får inte vara oläsbar på grund av skada, smuts, is, snö eller liknande. Registreringsskyltarna får inte vara täckta, vinklade eller sprejade med reflexspray, flyttade från sin originalplats, som exempel i kupén vid fönstret eller ha ändrade siffror och bokstäver. Det är olagligt att framföra ett fordon med en svårläst registreringsskylt. All form av försämring av läsbarheten är ett lagbrott, oavsett om det sker avsiktligt eller inte. Är dina registreringsskyltar skadade och oläsliga, ska du beställa nya hos Transportstyrelsen. Risk finns vid icke läsbar registreringsskylt att tjänsten inte känner igen fordonet vid inkörning och tjänsten kan inte aktivera en parkering, vilket kan leda till en kontrollavgift då parkering ej startats.

4. Personuppgifter

1. Stockholm Parkering behandlar och delar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och bolagets policy. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter för denna tjänst är slutande av avtal med bolagets kunder.

2. Stockholm Parkering använder personuppgiftsbiträden för att behandla personuppgifter för bolagets räkning. Stockholm Parkering anlitar Flowbird Sverige AB 556554-8293 som personuppgiftsbiträde för hantering av personuppgifter för fullgörande av avtal.

1. Tredje part genom Flowbird är:
1. Responda Group AB, org.nr 556754-1395 ansvar för registreringsnummer korrigering, de kan se registreringsnummer och har tillgång till personuppgifter.
2. Bambora AB, org.nr. 556233-9423 De ansvarar för inlösen, kortuppgifter och telefonnummer sparas hos dem.
3. TagMaster AB, org.nr. 556487-4534 Ansvarar för logiken kring registreringsnummer inläsning, inga personuppgifter sparas hos dem.
4. Displayteknik i Sverige AB, org.nr 559011-3295 informationsskärm med meddelande mot kund, inga personuppgifter sparas hos dem

2. Tredje part genom Stockholm Parkering är:
1. Intrum Sverige AB, org. nummer: 556134-1248 till vilken Stockholms Stads Parkerings AB överlåter fordran vid utebliven betalning.

3. Flowbird Sverige AB förbehåller sig rätten att manuellt korrigera osäkra registreringsnummer. Detta kan enbart ske där registreringsnumret är väl synligt utan smuts, snö eller annat som döljer registreringsnumret, då är Kunden själv ansvarig för aktivering av parkering.

4. Stockholm Parkering och Flowbird Sverige AB har åtkomst till Kundens personuppgifter i Kundens profil för att kunna tillhandahålla kundtjänst.

5. Kunden har rätt att begära åtkomst till, rättelse, eller radering av sina egna personuppgifter som Stockholm Parkering behandlar. För mer information om hur bolaget behandlar personuppgifter besök https://www.stockholmparkering.se/. Du kan även kontakta Stockholm Parkerings kundservice 08 - 772 96 00, eller bolagets dataskyddsombud på dataskyddsombud@stockholmparkering.se. Tjänsten sparar kunduppgifter så länge de krävs för dess ändamål.

5. Uppdatering och underhåll av Tjänsten

1. Stockholm Parkering kommer att uppdatera och underhålla Tjänsten vid behov, och kommer att sträva efter att begränsa den störning som detta kan orsaka Kunden.

2. Ifall monitorer och eller skyltar vid infart meddelar att tjänsten inte är tillgänglig eller att monitorn är avstängd ansvarar kunden för att manuellt starta en parkering genom ”Betala P” alternativ parkeringsautomat på korrekt taxa zon.

6. Force Majeure

Stockholm Parkering är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt dessa förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Stockholm parkerings kontroll, exempelvis myndighetsåtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer även som alla omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Stockholm Parkering, Stockholm Parkerings leverantörer eller Stockholm Parkerings verksamhet i allmänhet. Stockholm Parkering är skyldig att, utan fördröjning, informera kunden om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure. Vidare har Stockholm Parkering inget ansvar för Tjänstens icke-funktion för det fall förhållandet inte har orsakats av Stockholm Parkering.

7. Villkorsändring

Stockholm Parkering har rätt att ändra Villkoren under förutsättning att Kunden informeras om sådana ändringar 30 dagar innan förändringen träder i kraft. Underrättelse om ändrade villkor sker genom e-postmeddelande till angiven e-postadress på kundens konto. Om Kunden inte accepterar villkorsändringen har Kunden rätt att säga upp avtalet.

8. Kundens rätt att säga upp avtalet

1. Kunden kan säga upp Avtalet genom att radera sin profil på webbplatsen.

2. Kunden är trots att uppsägning skett betalningsskyldig för de fordringar som uppkommit under avtalstiden.

9. Stockholm Parkerings rätt att säga upp avtalet

Stockholm Parkering kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden antingen

1.    använder Tjänsten i strid med de allmänna villkoren som gäller enligt detta Avtal;

2.    använder Tjänsten i strid med lag, förordning eller föreskrift;

3.    använder Tjänsten i strid med de villkor som gäller för den enskilda Kunden;

4.    inte uppfyller sina betalningsskyldigheter;

5.    tillhandahåller oriktig eller otillräcklig kundinformation eller

6.    i övrigt handlar på ett sätt som ska anses utgöra ett väsentligt brott mot detta Avtal.

Uppsägning sker genom e-postmeddelande till angiven e-postadress på kundens konto.

10. Cookie

Webbplatsen använder cookies för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. Genom att godkänna villkor och skapa ett konto godkänner Kunder användningen av cookies

11. Tvister

Varje tvist gällande tolkningen och tillämpningen av detta Avtal ska avgöras i enlighet med svensk rätt, av svensk domstol i Stockholm.