En kontrollavgift utfärdas på privattomtmark. Tomtmarken ägs främst av privatpersoner, privata, kommunala och statliga bolag. (Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering)

En parkeringsanmärkning utfärdas på gatumark. Gatumarken består främst av gator, trottoarer, parker och närliggande ytor som tillhör kommunen. (Lagen om felparkeringsavgift)

Det står alltid på kontrollavgiften vem som utfärdat den.