Ändamål: Kameraövervakning i Stockholm Parkerings anläggningar

Stockholm Parkerings kameraövervakning har två funktioner:

1) Brottsförebyggande syfte och att bistå brottsbekämpande myndigheter. 

Bolagets anläggningar drabbas ibland av skadegörelse, inbrott och i vissa fall anlagda bränder. Bolaget har därför temporär eller i vissa fall bestående kameraövervakning i särskilt brottsutsatta anläggningar med tydlig upplysning och hänvisning till adekvat dataskyddshantering.

2) LPR-kameror som läser registreringsskyltar finns på vissa anläggningar för avtalskunder. Registreringsnummer på samtliga bilar läses av för att kunna utröna vem som är avtalskund.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Stockholm Parkering anser att när en kund har passerat en skylt för kameraövervakning har denne ingått avtal med bolaget enligt det regelverk som gäller i bolagets parkeringsanläggningar. Bolaget anser att det finns rättslig grund för hantering av personuppgifter genom LPR-kameror, oavsett om det gäller avtalskunder eller övrig besöksparkering.

Bolaget är införstått med att GDPR ställer höga krav på personuppgiftshantering med bland annat övervakningskameror. Bolaget kommer för varje ny teknisk aspekt och förändring som hanterar personuppgifter genomföra en konsekvensbedömning för att säkerställa att personuppgiftshanteringen hanteras korrekt.

I datakyddsförordningen står det:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Behandling bör vara laglig när den är nödvändig i samband med avtal eller när det finns en avsikt att ingå ett avtal.

I övrigt är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som är den civilrättsliga lag som styr över parkering på tomtmark.

Behandlingar som utförs

Kameraövervakning.

Kategorier av personuppgifter

Bildupptagning med information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Registreringsnummer.

Lagringsperiod

Stockholm Parkering lagrar uppgifter från kameraövervakningen i upp till en månad och raderar därefter all information i enlighet med bolagets gällande policy för kameraövervakning.