Skip Navigation Links/ > Mål och uppgifter för Stockholm Parkering

Mål och uppgifter för Stockholm Parkering

​Mål och uppgifter​ Stockholm Parkering
Stockholm Parkerings mål och uppgifter

Mål: Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering i befintliga områden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Garagen ska också möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar.


Uppgift: Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. ​


Källa: Stockholms stads budget 2019

 
Specifika ägardirektiv från Stockholms stad för 2019-2021

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla 

• fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna 

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt 

• tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser för infart och utfart, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner 
• avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage, bidra till hållbar mobilitet och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över 
• utreda förutsättningarna för att differentiera avgifter för MC och moped så att eldrivna har lägre avgift än fossildrivna 
• initiera förslag till nya parkeringsgarage för att möjliggöra en minskning av gatuparkeringarna och stödja framkomligheten i staden 
• arbeta med hållbar mobilitet där cykel och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del 
• fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022 
• skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning 
• ansvara för byggande och drift av cykelgarage 
• delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark 

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden 

• genomföra prisjusteringar när marknaden så medger 

Källa: Stockholms stads budget 2019.

Vision
Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!                 

Stockholm Parkering är en del av 

Stockholms stad Detta säger vi om: 

Säkerhet 

 

Kvalitet 


Miljö

 

Etiska regler 


Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor

 ​Vi ägs av Stockholms stad och har samhällsnyttiga uppgifter

Se bildspelet om dessa (pdf )​Fakta om oss:

Omsättning

607 mnkr

Antal anställda

73 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

64 600

Antal P-hus och garage

233

Antal ytparkeringar

1 387

Antal infartsparkeringar

34

Antal anläggningar 

bolaget äger

32 med cirka 6 400 platserSe vad hände hos Stockholm Parkering 2018, vad händer 2019?


Årsredovisning 2018

 


Protokoll
Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktigehandlingar m.m. Sidan heter: 

http://insyn.stockholm.se/

​​​​​​​​​​

 


​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​