Skip Navigation Links/ > Mål och uppgifter för Stockholm Parkering

Mål och uppgifter för Stockholm Parkering

​Mål och uppgifter​ Stockholm Parkering
Stockholm Parkerings mål och uppgifter

Mål: Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering, öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Bolaget ska initiera förslag och finansiera nya garage för detta syfte. Garagen ska också möta  behoven i nya stadsutvecklingsområden. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar.


Uppgift: Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet.


Källa: Stockholms stads budget 2020

 
Specifika ägardirektiv för Stockholm Parkering 2020-2022

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla 

fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt 

tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner

arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del

fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022

skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning

ansvara för byggande och drift av cykelgarage

delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark 

utreda möjligheten för långtidsparkering utanför kommunens gränser

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden 

genomföra prisjusteringar när marknaden så medger

Källa: Stockholms stads budget 2020. Utöver dessa specifika ägardirektiv finns i stadens budget direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Vision
Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!                 

Stockholm Parkering är en del av 

Stockholms stad Detta säger vi om: 

Säkerhet 

 

Kvalitet 


Miljö

 

Etiska regler  ​Vi ägs av Stockholms stad och har samhällsnyttiga uppgifter

Se bildspelet om dessa (pdf )​Fakta om oss:

Omsättning

618 mnkr

Antal anställda

74 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

63 600

Antal P-hus och garage

237

Antal ytparkeringar

1 366

Antal infartsparkeringar

36

Antal anläggningar 

bolaget äger

32 med cirka 6 600 platser​​Vad hände hos Stockholm Parkering 2019 - och vad händer 2020?

  

Protokoll
Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktigehandlingar m.m. Sidan heter: 

http://insyn.stockholm.se/

​​​​​​​​​​

 


​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​