Husfasader i Gamla stan i Stockholm

Stockholms Stads Parkerings AB specifika ägardirektiv 2024-2026

Stockholm Parkering är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad.

Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering, öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Bolaget ska initiera förslag och finansiera nya garage för detta syfte, genom nyproduktion och förvärv. Garagen ska också möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget ska även arbeta med hållbar mobilitet och främja delningsekonomier. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.

Bolagets uppgift

Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

 • säkerställa likvärdigt underhåll, skötsel och renhållning i bolagets anläggningar i syfte att skapa säkra, trygga och trivsamma miljöer i hela staden

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 • arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del

 • tillsammans med trafiknämnden delta i stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten och målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till år 2030

 • fortsätta utbyggnaden av laddinfrastruktur enligt stadens målsättning om 100 procent laddplatser i egna anläggningar till år 2026, 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor i innerstaden till år 2030 samt 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till år 2030

 • inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med

 • utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning

 • skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor leda stadens arbete med mobilitetshubbar

 • öka andelen parkeringsplatser reserverade för bilpooler

 • delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet

 • gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark

 • verka för att p-köp ska kunna tillämpas vid förtätning

 • pröva möjlighet och lämplighet för trästomme i kommande projekt ovan jord

 • i samarbete med fastighetsnämnden och trafiknämnden genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning i något av stadens områden med lägre tillgång till publik laddinfrastruktur senast år 2026, i syfte att tillhandahålla gatuladdning i enlighet med stadens mål.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 • genomgöra prisjusteringar när marknaden så medger

 • fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna

 • delta i arbetet inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap

Aktiviteter 2024: Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 • Fastighetsnämnden ska i samarbete med Stockholms Stads Parkerings AB utreda möjligheten till långa hyresavtal för att möjliggöra för Stockholms Stads Parkerings AB att investera i fastighetsnämndens bestånd (2.3)

 • Stockholms Stads Parkerings AB ska i samverkan med

  stadsbyggnadsnämnden återstarta dialogen med Statens Fastighetsverk i syfte att anlägga parkeringsgarage under Armémuseum och Historiska

  museet (2.3)

 • Stockholms Stadshus AB ska i samarbete med AB Svenska Bostäder, AB

  Familjebostäder, AB Stockholmshem och Stockholms Stads Parkerings AB utreda hur Stockholms Stads Parkerings AB kan underlätta uppförandet av parkeringsplatser i samband med nyproduktion, till exempel genom parkeringsköp eller 3D-fastighetsbildning (2.3)

 • Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen,

  exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser skapa en samordningsgrupp för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning. I uppdraget ingår att se över avgiftsmodeller i syfte att öka hemmaladdningen (2.3)

Aktiviteter 2024: Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 • Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden,

  stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Enskede-Årsta-Vantörs

  stadsdelsnämnd, Stockholms Stads Parkerings AB och andra berörda

  nämnder föreslå åtgärder för utveckling av Rågsved Centrum med omnejd inom ramen för arbetet med Fokus Hagsätra-Rågsved (3.3)

 • Stockholms Stads Parkerings AB ska se över upphandlade driftverksamheter i syfte att identifiera vilka driftverksamheter som skulle kunna övertas i egen regi för att i lämpliga fall kunna förbereda övertaganden när avtalen löper ut (3.5)

 • Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och

  Stockholms Stads Parkerings AB samt i samråd med Södermalms

  stadsdelsnämnd inleda utvecklingsarbete för Medborgarplatsen med fokus på att skapa goda flöden och aktivering av platsen (3.6)


Källa: Stockholms stads budget 2024. Utöver dessa specifika ägardirektiv finns i stadens budget direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Extern länk till Stockholms stads budget 2024