Husfasader i Gamla stan i Stockholm

Mål och uppgifter

Mål: Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering, öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt.

Bolaget ska initiera förslag och finansiera nya garage för detta syfte. Garagen ska också möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget ska även arbeta med hållbar mobilitet
och främja delningsekonomier. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad. (Källa: Stockholms stads budget 2021-2023)

Uppgift: Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. (Källa: Stockholms stads budget 2021-2023)

Vision: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!

Specifika ägardirektiv för Stockholm Parkering 2021-2023

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

  • fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

  • tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner.

  • arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del.

  • fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022.

  • vid nyproduktion av parkeringsplatser ska minst 50 % av platserna förses med laddmöjlighet och förberedande arbeten göras för att samtliga platser ska kunna förses med laddmöjlighet. Utöver det ska en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst 50 procent i det befintliga beståndet bolaget äger.

  • skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor.

  • leda stadens arbete med mobilitetshubbar, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag.

  • delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmarktillsammans med trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

  • genomföra prisjusteringar när marknaden så medger.

Källa: Stockholms stads budget 2021-2023. Utöver dessa specifika ägardirektiv finns i stadens budget direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser.