Husfasader i Gamla stan i Stockholm

Mål och uppgifter

Stockholm Parkering är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad.

Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering, öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Bolaget ska initiera förslag och finansiera nya garage för detta syfte. Garagen ska också möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget ska även arbeta med hållbar mobilitet och främja delningsekonomier. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad

Bolagets uppgift

Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet

Vision: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!

Specifika ägardirektiv för Stockholm Parkering 2022-2024

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

 • fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

 • Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner

 • Arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del

 • Fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022

 • Vid nyproduktion av parkeringsplatser ska minst 50 procent av platserna förses med laddmöjlighet och förberedande arbeten göras för att samtliga platser ska kunna förses med laddmöjlighet. Utöver det ska en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst 50 procent i bolagets befintliga bestånd

 • Samverka i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom elektrifieringspakten och mot målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till 2030

 • Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor

 • Leda stadens arbete med mobilitetshubbar, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag

 • Delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark

 • Tillsammans med trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor

 • Arbeta mot målet 100 % laddplatser i egna garage till 2026

 • Arbeta mot målet om 100% laddplatser i driftade anläggningar och ytor i innerstaden till 2030

 • Arbeta mot målet om 80% laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till 2030

 • Utveckla en affärsmodell för driftade anläggningar i syfte att förse dem med laddplatser i enlighet med de övergripande landsmålen

 • Utreda Vehicle to Grid tillsammans med branschen och relevanta aktörer

 • Utreda ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

 • Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger
Källa: Stockholms stads budget 2022-2024. Utöver dessa specifika ägardirektiv finns i stadens budget direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser.