Etiska regler

Etiska regler

Stockholm Parkerings eftersträvar alltid en effektiv och korrekt hantering av sina kunder.

Stockholm Parkering har varit en drivande kraft i framtagandet av etiska regler för parkeringsbranschen i Sverige.

Redan i början av nittiotalet uppmärksammade vi behovet av sådana regler. Därför är vi extra glada att våra ansträngningar har rönt framgång i den meningen att branschen antagit gemensamma etiska regler.

Här är några av de regler som vi arbetar efter:

  • Vi bedriver parkeringsverksamheten med syfte att på ett stadsbyggnadsmässigt sätt bidra till ökad tillgänglighet, säkerhet och god miljö

  • Syftet med verksamheten är att möta bilisternas efterfrågan på goda möjligheter till ordnad parkering

  • Vi arbetar för att öka förståelsen hos allmänheten för nödvändigheten av att genom en väl avvägd parkeringsövervakning tillse att säkerhet, tillgänglighet och god trafikmiljö inte äventyras

  • Personal som arbetar som parkeringsövervakare eller som handlägger parkeringsärenden vid bolagets kundserviceenhet har god utbildning och deltar fortlöpande i vår branschorganisations vidareutbildning

  • Vår skyltning ska vara både tydlig och lättförståelig

  • Vår skyltning ska följa lagar, bestämmelser och rättspraxis

  • All övervakningspersonal ska uppträda uniformerad

  • Alla fordon som används inom parkeringsövervakningens verksamhet skall vara tydligt märkta med bolagets namn

  • Vi har en nedtecknad övervakningspolicy som tillämpas av personalen​