Stockholm Stad om Funktionshinderfrågor

Råd för funktionshindersfrågor

Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ. Rådet tar initiativ till förbättringar för personer med funktionshinder i alla åldrar.

Rådet ska ges tillfälle att:

  • framföra synpunkter över ärenden som berör personer med funktionshinder

  • delta under beredningar av ärenden som berör funktionshindrade

  • yttra sig över tjänsteutlåtanden som berör funktionshindrade innan beslut fattas

  • yttra sig över förslag till policy- och styrdokument som berör funktionshindrade

Ärenden rörande enskild person får inte behandlas inom rådet. Rådet kan inte ersätta enskilda handikapporganisationers rätt att samverka enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HoSL).