Miljö

Stockholm Parkerings miljöpolicy grundar sig på Stockholms stads miljöpolicy. Bolaget ska drivas resurseffektivt och på ett miljövänligt sätt.

Det innebär att:​

  • Parkeringsanläggningarna ska utformas med hänsyn till den omgivande miljön.
  • Kvaliteten i anläggningarna ska uppfylla högt ställda krav på hälsa och miljö.
  • Råvaror och energi ska utnyttjas så effektivt som möjligt.
  • Avfallet ska begränsas, källsorteras och så långt som möjligt återvinnas.
  • Vid upphandling och inköp ska stor vikt läggas vid miljöegenskaperna hos både varan och tjänsten, leverantören och entreprenören.​

Utöver detta investerar vi i s.k. smartbelysning. Belysningen är dynamisk, ljuset kan inte bara tändas eller släckas, utan ljusstyrkan kan också varieras. Detta innebär att lystiden, då garaget är tomt på människor kan kortas av betydligt utan förslitning på armatur och ljuskällor. 

När nya garage byggs tillförs ingen värme. Bergets egen värme nyttjas för uppvärmning. 

Stockholm Parkering leasar också flera elbilar som personalen använder i tjänsten.​

Vi arbetar för hållbar mobilitet

Som ett infrastukturbolag arbetar vi också för en hållbar stad och för hållbar mobilitet. Vi installerar laddplatser för elbilar, tillhandahåller infartsparkeringar och vi bygger nya anläggningar för att skapa fler parkeringsmöjligheter på tomtmark. Det betyder mer utrymme på Stockholms gator. Vi installerar fler och fler cykelparkeringar och ger utrymme i våra anläggningar för olika delningstjänster.