Skip Navigation LinksStockholm Parkering > Hjorthagsgaraget

Hjorthagsgaraget

​Information om Hjorthagsgaraget

Inom Stockholms stad pågår för närvarande ett intensivt plan- och projekteringsarbete inom den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Läs mer på

http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/​


Kommande etapper av byggnation av bostäderna, handel och kulturfastigheter har svårt att lösa parkering inom egna fastigheter.


Stockholm Parkering har därför fått förfrågan av Exploateringskontoret om att uppföra en gemensam parkering (egen 3D-fastighet) i Fortums tidigare naftalager i området. Exploateringskontoret vill att bolaget möjliggör parkeringsköp av ca 1600 underjordiska parkeringsplatser.

 
Byggherrar i område skall tillgodose sin parkering via detta garage och teckna avtal om parkeringsköp med bolaget. Stockholm Parkering svarar för uppförande, ägande och framtida drift av anläggningen. Parkeringskunder tecknar avtal separat med Stockholm Parkering. Anläggning kommer även via samnyttjande att fungera som besöksanläggning till handel, idrott kultur m.m. i området.


Befintliga lagret

Det befintliga naftalagret befinner sig bakom det gamla Gasverksområdet, 60 m under mark, och består av två stora bergrum där det har förvarats nafta för gasframställning.
 

 

Fortum har tömt lagren på nafta och Stockholm stad och Fortum sanerar bergrummen från kvarvarande nafta.

Stockholm Parkering bistår projekt genom att initiera biorening nere i berget för att påskynda saneringen.

 

Bolaget har utrett och tagit fram ett förslag på en lämplig lösning enligt nedan:


Bolaget har skrivit markanvisningsavtal med Stockholm stad. I oktober 2016 tog Stockholms stads kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om genomförandet av Hjorthagsgaraget. 

En detaljplan har varit ute på samråd och en ansökan har gjorts om tillstånd för vattenverksamhet.                

​​​​​​​​